اخبار مرتبط با تنش های تجاری میان آمریکا و چین تا حدودی موجب افزایش ریسک گریزی در بازار های مالی و سهام شده و حرکات اصلاحی

اخبار مرتبط با تنش های تجاری میان آمریکا و چین تا حدودی موجب افزایش ریسک گریزی در بازار های مالی و سهام شده و حرکات اصلاحی کوتاه مدت در شاخص های سهام وجود دارد. شاخص نزدک نیز پیش از شروع بازار نیویورک در شرایط اصلاحی در نوسان است و واکنش قیمت ها در شروع بازار نیویورک تعیین کننده خواهند بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.