در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت پس از اصلاح شارپی و هیجانی روز گذشته به موج صعودی بازگشته است و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی خواهد

در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت پس از اصلاح شارپی و هیجانی روز گذشته به موج صعودی بازگشته است و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. واکنش قیمت نسبت به محدوده مقاومتی ماژور 72.62 تا 72.68 تعیین کننده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.