در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، محدودیت های جدید کسب و کار و صنعتی در سراسر آمریکا و اروپا موجب کاهش تقاضای صنعتی و در نتیجه کاهش تقاضای نفت خام شده است

در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، محدودیت های جدید کسب و کار و صنعتی در سراسر آمریکا و اروپا موجب کاهش تقاضای صنعتی و در نتیجه کاهش تقاضای نفت خام شده است و قیمت در موج اصلاحی جدیدی در حرکت است، که می تواند تبدیل به یک روند میان مدت اصلاحی و نزولی شود و واکنش قیمت نسبت به میانگین های میان مدت باید رصد شود. در کوتاه مدت احتمال اول ادامه روند اصلاحی و نزولی است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.