در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج اصلاحی در آستانه تشکیل الگوی 123 نزولی است و در صورتی که قیمت از

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج اصلاحی در آستانه تشکیل الگوی 123 نزولی است و در صورتی که قیمت از PRZ حاصل از محدوده پایین این الگو در قیمت 85 دلار و محدوده پایینی چنگال اندرو در قیمت 84 دلار، با اعتبار عبور کند، احتمال اصلاح قیمتی میان مدت تقویت خواهد شد. در ادامه واکنش به این محدوده، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.