در شاخص داوجونز، پس از نزول بازار سهام آمریکا در پی اخبار مبنی بر افزایش تعرفه ها و همچنینی احتمال افزایش چند مرحله ای نرخ بهره و سیاستهای انقباضی

در شاخص داوجونز، پس از نزول بازارهای سهام آمریکا در پی اخبار مبنی بر افزایش تعرفه ها و همچنینی احتمال افزایش چند مرحله ای نرخ بهره و سیاستهای انقباضی، در حال حاضر شاخص در شرایط اصلاح زمانی رنج شده است و در میان مدت احتمال اول نزول بیشتر پس از پایان اصلاح زمانی و عددی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.