در شاخص داوجونز میان مدت نیز شاخص از سطحدر شاخص داوجونز میان مدت نیز شاخص از سطح

در شاخص داوجونز، پس از نوسانات پر دامنه در چند روز اخیر و نزول شارپی شاخص ، در حال حاضر شاخص به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در کوتاه مدت ادامه صعود شاخص خواهد بود. در میان مدت نیز شاخص از سطح با اهمیت 24900 واحدی عبور کرده و احتمال صعود بیشتر افزایش یافته است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.