روز گذشته شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی کانادا، نرخ بهره را بمیزان 0.25 درصد افزایش داد و نتایج این نشست نشان می داد که برنامه این بانک عدم افزایش دوباره در نشست آتی خواهد بود.

روز گذشته شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی کانادا، نرخ بهره را بمیزان 0.25 درصد افزایش داد و نتایج این نشست نشان می داد که برنامه این بانک عدم افزایش دوباره در نشست آتی خواهد بود. در شرایط فعلی تصمیمات بانک مرکزی کانال پیشرو بوده و تاثیر نتایج آن توسط فدرال رزرو رصد شده است. در مجموع در آمریکا نیز سطح انتظارات نرخ بهره ای کاهش یافته، و تا حدودی موجب افزایش سطح تقاضا در بازار های سهام شده است. از نظر تکنیکالی، شاخص داوجونز همچنان در الگوی مثلث متقارن بلند مدت و میانه ابر کوموی روزانه در نوسان است و واکنش قیمت به محدوده بالا و پایین الگو می تواند تعیین کننده باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.