اخبار مثبت از احتمال حل و فصل مشکل بدهی های دولت آمریکا، سطح ریسک پذیری را در بازار های مالی و سهام

اخبار مثبت از احتمال حل و فصل مشکل بدهی های دولت آمریکا، سطح ریسک پذیری را در بازار های مالی و سهام افزایش داده و شاخص نزدک در ادامه روند صعودی، به نزدیکی سقف سیزده ماهه خود در 13700 واحدی رسیده است و واکنش به این محدوده مقاومتی با اهمیت خواهد بود. احتمال صعود میان مدت قیمت و عبور از این محدوده تقویت شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.